Deixa'ns ajudar-te

Afiliació

L’afiliació a l’ONCE es pot fer quan la persona interessada compleix les condicions següents:

- Tenir la nacionalitat espanyola
- Tenir als dos ulls almenys una de les condicions visuals següents:

  • Agudesa visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de l’escala de Wecker), obtinguda amb la millor correcció òptica possible.
  • Camp visual reduït a 10 graus o menys.

L’afiliació implica passar a formar part de la institució i assumir els drets i les obligacions que s’enumeren als estatuts. Suposa, a més, l’accés a tots els serveis socials de caràcter especialitzat (rehabilitació, atenció educativa, ocupació, accés a la cultura...) i la possibilitat de treballar com a agent venedor del cupó o a qualsevol altre lloc de treball, dins de l’Organització, per al qual estigui capacitada la persona.

Cada any s’afilien a l’Organització prop de quatre mil persones. Actualment, el 20,78% són persones amb ceguesa total i el 79,22%, persones amb deficiència visual greu.

Prevenció de la ceguesa

Revisión médicaLa campanya global «Visió 2020» té com a objectiu eliminar la ceguesa evitable arreu del món per a l’any 2020.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Agència Internacional per a la Prevenció de la Ceguesa, juntament amb una coalició d’organitzacions i/o entitats implicades, com ara l’ONCE, promouen accions i jornades que centren l’atenció en la ceguesa, la discapacitat visual i la rehabilitació de les persones amb problemes visuals greus.

Segons l’OMS: «Cada any es detecten entre un i dos milions de casos nous de ceguesa, malgrat que el 80% es poden evitar i tractar». Una prevenció adequada palliaria molts dels problemes visuals que pateixen els habitants dels països més desfavorits del planeta. 

Al món hi ha aproximadament cent seixanta-un milions de persones amb discapacitat visual, quaranta milions de les quals són cegues totals.

A més de la collaboració que l’ONCE manté amb organismes nacionals i internacionals per lluitar contra la ceguesa evitable, es financen projectes d’investigació universitària sobre temes relacionats amb patologies oftalmològiques, per exemple.

I, sempre pendent dels avenços científics, l’ONCE facilita un servei d’assessorament genètic per a les persones afiliades a l’Organització de Cecs que tenen una patologia visual de naturalesa hereditària i/o congènita.

Benestar social

L’ONCE disposa d’una àmplia gamma d’ajudes i prestacions per garantir un alt grau de benestar social als afiliats. Amb aquesta finalitat, desenvolupa diversos programes per potenciar el benestar, com ara les ajudes a domicili, els ajuts de primera necessitat o el servei de teleassistència, la funció del qual és ocupar-se de les necessitats de les persones cegues que viuen soles.

Bienestar socialA més, l’ONCE, preocupada per la gent gran i els pensionistes que hi estan afiliats, organitza, cada any, les anomenades vacances socials. També organitza campaments d’estiu per als més petits. El temps lliure, l’oci, el fet de gaudir de la natura..., tots aquests aspectes són molt importants en les societats modernes i, per tant, també tenen efectes positius en la integració de les persones amb discapacitat visual.

La institució promou un pla de voluntariat a tots els seus centres. El Servei de Voluntariat de l’ONCE té cinc programes de treball: el d’acompanyament, el d’accés a la informació, el cultural/recreatiu, el d’esport i el d’experiència professional. Aquest últim consisteix a facilitar l’accés al programa laboral per mitjà de l’experiència professional prèvia d’un altre afiliat, el qual explica la seva trajectòria a la persona interessada.

Cada any, centenars de persones de diverses edats subscriuen, de manera desinteressada, acords de prestació de serveis en règim de voluntariat. En aquest àmbit, hi ha una mitjana d’uns disset mil serveis prestats per més de mil tres-centes persones voluntàries.

Compartir en: