Web de la ONCE

Estás en:

Què és l’ONCE

Una bona dosi d’energia – que nosaltres anomenem il•lusió – és el combustible que va permetre posar en marxa, l’any 1938, el que avui el món coneix com a ONCE. No és xovinisme.  En els 75 anys d’existència, que l’Organització celebra al 2013, ha construït un sistema de prestació social per a persones amb ceguesa o discapacitat visual severa sense equivalència enlloc.
Un organisme governamental, constituït per diversos ministeris i l’ONCE, vetlla pel compliment dels seus fins socials i la progressiva adequació a les transformacions socials, polítiques i econòmiques.
Aquesta mateixa font d’energia – la il•lusió- va permetre que al 1988 veiés la llum un gran projecte; la Fundació ONCE per a la cooperació i inclusió Social de les persones amb discapacitat,  que al 2013 també està d’aniversari: fa 25 anys. En aquest lapse la Fundació ONCE ha generat més de 80.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat. Avui el conjunt institucional, unit en el seu fi primordial: la inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat, és conegut com l’ONCE i la seva Fundació.

Altres iniciatives solidàries                  

Al llarg dels anys, la Institució ha articulat altres iniciatives de solidaritat. La Fundació ONCE per a l’Atenció a les Persones Cegues d’Amèrica Llatina (FOAL), nascuda el 1998 n’és una bona mostra. Actualment desenvolupa projectes de formació i ocupació a 19 països de la regió americana i altres zones deprimides. També es va constituir, l’any 2007, la Fundació ONCE per a l’Atenció de Persones amb Sordceguesa (FOAPS).              
Mentre, al si de la Unió Europea, l’ONCE i la seva Fundació estrenyen llaços per tal que la discapacitat vagi guanyant espai al terreny de les polítiques comunitàries. Juntament amb altres organitzacions del món de la discapacitat, anota fites de gran importància com la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (protocol aprovat el 13 de desembre de 2006 a la seu de Nacions Unides de Nova York), i un bon posicionament de les seves tesis en debats com la normativa europea sobre accessibilitat o l’ocupació de les persones amb discapacitat. Comissaris europeus han visitat Espanya els darrers anys amb l’ONCE i la seva Fundació en l’agenda de treball. Crida l’atenció a l’Europa Comunitària el model d’inclusió social construït al nostre país de la mà de l’ONCE i la seva Fundació.

Amb el Tercer Sector

A més, l’enorme transformació de les estructures socials, tant a Europa com a Espanya, ha conduït l’ONCE a figurar amb decisió en un model social i econòmic acabat de néixer però pròsper, l’anomenat Tercer Sector, per a molts ja indispensable. Una plataforma representativa de més de nou milions de persones en risc d’exclusió, que aglutina associacions civils, moviment de les persones amb discapacitat, fundacions i altres agrupacions que lluiten per a protegir els drets socials i reclamen polítiques públiques inclusives.

Evolució contínua, models canviants, cerca en definitiva d’una major igualtat social, d’estàndards no discriminatoris. En aquest context es situa l’ONCE del segle XXI, amb la mateixa puixança i il·lusió que en aquella primera meitat del segle passat, quan va néixer.

Més informació ...